Какво е възвишеното в модерната живопис и в изящното изкуство?

Мечтание - маслена картина в галерия живопис Fineluart

Търсенето на възвишеното в модерната живопис и проявленията му в съвременното изящно изкуство

Търсенето на възвишеното в модерната живопис оказва влияние върху проявленията му в съвременното изящно изкуство, тъй като художниците авангардисти и концептуалисти (от началото на ХХ в. досега) все по-усърдно се стараят да изразяват идеи, идеали, философски възгледи, емоции, несъзнавани пориви, подсъзнателни мисли – все неща, които не могат да се видят, т.е. да бъдат изразени реалистично. Това очертава и посоката на търсенията им и промяната в изобразителното изкуство към все по-абстрактни форми, докато накрая не се стига до отказ от цвета в живописта (Малевич), а и до отказ от самата живопис (Дюшан). Към всичко това се прибавя и увереността на артистите, че творбата трябва да бъде съзерцавана и възприемана от зрителя, а не разказвана от автора (посредством конкретни разпознаваеми образи). Това от своя страна е една от основните характеристики на възвишеното като естетическа категория.

Възвишеното като естетическа категория се отнася до необозримото, което стои извън сетивните възможности, което буди възхищение, което кара човека да се почувства нищожен спрямо монументалните му размери. Възвишеното в модерната живопис е онова, което предизвиква удоволствие от съзерцаването му – то няма цел, нито е функционално.

Абсолютна относителност - арт инсталация
Абсолютна относителност – арт инсталация

Цялото модерно изобразително изкуство от ХХ в. (или така наречения авангард) стъпва върху естетиката на възвишеното, което в същността си е безформено, абстрактно, стоящо извън видимото, отвъд образите и е свързано единствено със свободата на мисълта и идеята. Това е в противовес на античното и класическото разбиране за изкуство, при което се търси красотата. А красивото е общовалидно, фундаментално, обозримо, притежаващо здрава връзка между смисъл и форма. Именно същността на възвишеното в модерното изящно изкуство е една от основните причини съвременната живопис да остане неразбрана за масовата публика, която търси разбираеми образи, а не абстрактни идеи и без-образни художествени произведения.

Търсенето на възвишеното и отказът от форма в модерната живопис не са случаен феномен или експериментаторски период на група творци. Това е процес, който води началото си много преди да бъде формулиран по този начин и преди първите художници авангардисти и концептуалисти да напишат своите манифести.

Фактори влияещи на търсенето на възвишеното в модерната живопис

Част от факторите за този процес (за търсене на възвишеното в модерната живопис и изящно изкуство), който е довел не само до отказ от предметност в живописта, но и до отказ от самата живопис, са следните:

  • Формирането на свободния пазар на изкуството в Холандия през ХVІІ век.
  • Промяната в разбирането за личността, водеща началото си още от Просвещението.
  • Появата на фотоапарата и отпадането на нуждата художниците да пресъздават реалността дословно (с уговорката, че натурното рисуване не винаги значи реализъм и много от класическите картини всъщност са израз на идеята на художника чрез символика, а не са създавани заради самото подражание).
  • Сериозният научно-техническо прогрес, който освен изобретенията си, дава на човечеството и увереността, че винаги има нещо отвъд обозримото, което чака да бъде открито.
  • Живописта на Сезан.
  • Голяма част от художниците авангардисти се увличат по източните философии, пустотата и нищото като отправна точка за създаване на своите творби.
  • Художниците концептуалисти изхождат от идеите на Концептуализма (средновековно философско течение) и обявяват, че не творбата е произведение на изкуството, а мисловната конструкция, построена от идеята на автора вложена в творбата и идеята на зрителя, който я възприема.
    Много от теченията на авангарда се опират на постиженията и принципите в науката импресионизъм, кубизъм, сюрреализъм, лъчизъм…

 

В заключение: Възвишеното в модерната живопис като висша ценност и основна цел е следствие на търсенията на художниците за способи да изразяват необозримото – онова, което е извън човешката възможност да възприема чрез сетивата си; онова, което е изобразено чрез абстрактни композиции и трябва да бъде възприемано от зрителя в съответствие със собствените му нагласи. Онова, което трябва да бъде съзерцавано, а не разбирано.

Споделете: