Какво е рисунка, ексиз, етюд, картина?

Пеперуда - рисунка смесена техника от Любомира Попова Fineluart

Рисунка, ексиз (скица), етюд, картина – същност, принципи при изграждане и приложението им в живописта

Рисунката, ексизът (скицата), етюдът, картината са различни произведения в същността си, но имат общи принципи при изграждане (що се отнася до композиция, линия, форма, обем, рисунък). Приложението им в живописта (и изобразителното изкуство по принцип) е различно – всяко от тях има своето значение за развитието на идеята в процеса на творческия акт.

Етюд с акварел - безсюжетна живопис
Етюд с акварел – 70 лв.
  • Рисунка – изображение (с молив, въглен, туш), която може да е учебна, подготвителна за бъдеща картина или самостоятелно произведение на изкуството. Учебната рисунка има за цел да помогне на художника да изучи композицията, линеарното изграждане и светлосянката на предмети, пейзажи, хора, мускулатура, характер в портрета и т.н. Подготвителната рисунка спомага на автора да си изясни творческите решения по отношение на създаването на картината си, преди да е започнал работа по самата картина. Рисунката като самостоятелно художествено произведение се отличава по вложената в себе си идея, на която е подчинено изграждането й като цялост от образи, щрихи, обеми.
  • Ексиз (скица) – бързо нахвърляна рисунка, чиято цел е да се набележи идеята на автора по отношение на композиционни или концептуални решения. Най-често скицата е визуална хрумка (нещо като аналог на нахвърляните бележки на писателя).
  • Етюд – вид по-разработена скица, която служи като подготвителна за изграждането на художествено произведение – картина, живопис, графика. Етюдът може да е и учебна постановка, чиято цел е да се усвои изграждането на композиция, перспектива и светлосянка, както и да се тренира рисунъка на художника.
  • Картина – произведение на изкуството, при което има идея, символика или емоция, които са изразени от художника и чийто смисъл трябва да достигне до публиката, да я провокира или да я накара да се замисли по дадена тематика. Може да принадлежи на различен вид изящно или изобразително изкуство (живопис, графика); да е изпълнена с различна техника (маслени бои, акварел, офорт); да принадлежи към различни стилове и течения (сюрреализъм, импресионизъм, реализъм, кубизъм, супрематизъм).

Рисунката, ексизът (скицата), етюдът като самостойни художествени произведения

Сам - рисунка с молив върху хартия
Сам – 40 лв.

Разбира се, рисунката, ексизът (скицата), етюдът могат да се превърнат и в самостойни художествени произведения, каквото е картината. Това става, когато те притежават характеристиките на завършени творби или когато художникът е имал за цел да ги създаде като такива, вместо да ги използва като част от подготовката си. Тоест в тях трябва да има предварително заложена идея или емоция, които авторът да иска да изрази (или да подтикне зрителя към мислене в определена посока). Когато принципите на изграждането им и присъстващите в тях образи са подчинени именно на основната концепция, тогава се говори за рисунка, ексиз (скица) и етюд като самостоятелни художествени произведения, каквото е картината (графика и живопис).

Споделете: