Как да рисувам натура по въображение?

Четки и Палитри 50

Как да създам рисунка по въображение, която да изглежда като рисувана от натура

Натура по въображение – няма такъв термин. И, все пак, понякога художникът застава през бялото платно с цел да създаде пейзаж, натюрморт или фигурална композиция, които да са реалистично изпълнени без да има конкретни обекти, които да изобразява. Това, в същността си, е по-скоро рисунка по въображение, която изглежда като рисувана от натура.

Предимствата са, че композицията може да бъде оформена максимално близо до идеята на автора, а детайлите да съвпадат идеално на основната концепция.

При рисуването на натура по въображение от първостепенно значение имат творческия усет, индивидуалната художествена изразителност, владеенето на различни изразни средства. За да може творбата да бъде определена като изкуство, авторът трябва съвсем съзнателно да вложи в своята рисунка на натура по въображение следните неща – композиция, сюжет, идея, символика, естетика.

Похвати, присъщи за рисуването по натура

Пейзаж - живопис по поръчка с маслени бои
Пейзаж – продадена

За да нарисува натура по въображение (независимо дали става въпрос за живопис, маслена живопис, графика, скулптура) артистът трябва да владее похватите, присъщи за рисуването по натура и да ги приложи така, че творбата му да изглежда максимално реалистично. Такива похвати са:

  • Скициране на композицията като цяло и построяване на детайлите според особеностите на жанра – натюрморт, портрет, фигурална композиция, пейзаж.
  • Композиране на рисувателното пространство – изграждане на композиционен център, светлосянка, цветова хармония, контрасти.
  • Пространственото мислене е от съществено значение за създаване на убедително звучаща композиция, независимо дали става въпрос за рисунка по натура, рисунка по въображение или за рисуване на натура по въображение.
  • Съобразяване на пропорциите и съотношенията при построяване на формите с основната идея. При рисуването на натура по въображение това съобразяване зависи изцяло от въображението на автора.
  • При рисуване по натура също може да се заложи деформиране на форми и пропорции, за да се пресъздаде идеята по начин, предопределен от художника.
  • Превръщане на действителните цветове в стойности (тонове) и степенуването им по светлосила.
  • Умение да борави с изразните средства на живописта, графиката, скулптурата (в зависимост в кой вид изобразително изкуство твори). Умение да борави с различни щрихи, растери, фактури, линии, цветни петна и т.н.
  • Интерпретиране на постановката в определен стил от живописта и изобразителното изкуство – реализъм, импресионизъм, сюрреализъм, фовизъм, абстракционизъм.

Освен гореизброените похвати, в картината трябва да се вложат идея и символика, които да бъдат изразени категорично и ясно. Цветовете, щрихите, обемите при рисуването на натура по въображение също трябва да са носители на емоции – да насочват публиката към основната идея. Композицията може да е нестандартна и разчупена. Когато това не е самоцел, зрителят бива привлечен по-пълноценно.

Споделете: