Детска рисунка живопис и креативност при децата

Живопис, изобразително изкуство, лично творчество – какво развива рисуването у децата

Детската рисунка, живописта, изобразителното изкуство, личното творчество, рисуването са не само средство за комуникация при децата, но и имат съществено значение за развитието на креативността, фантазията, способността да възприемат изкуството и света около себе си. Креативността и въображението, от своя страна, не са единствено атрибути на художника и артиста – те са свойства на всеки човек и тяхното богатство може да помогне на личността да решава проблеми от всички аспекти на живота и да намира иновативни решения във всички сфери на професионално развитие.

Защо „детска рисунка живопис“? Защото цветът е основно изразно средство при децата. Те възприемат света на ниво емоция и непосредственост и затова подборът на цветове е важна част от техните творби.

Какво дава детската рисунка живопис и детското творчество на децата?

детска рисунка от Любомира Попова Fineluart
детска рисунка от Любомира Попова Fineluart
  • Обогатява се емоционалното отношение към света, предметите, хората и животните. Изобразяването не е единствено функция на ръката – това е преди всичко мисловен процес, за който е характерно възприемането и пресъздаването на идеи чрез цвят, обем, линия и композиция.
  • Развива се познавателната дейност – светът се състои и от образи, повечето от които възприемаме несъзнателно и бегло. Но когато детето започне да ги изобразяваме, то се учи да се вглеждаме в детайлите и техните взаимоотношения. Чрез създаване на живопис и изкуство се осъзнават връзките между непосредственото наблюдение, визуалните възприятия и изразните средства.
  • Развива се естетическото чувство и усета за красота, които впоследствие биват пренасяни върху останалите сфери на живота.
  • Чрез творческия акт се придобиват умения за генериране и изразяване на идеи, взимане на самостоятелни решения, правене на избор и следване на стъпките за постигане на поставените цели.
  • Тези умения развиват интелекта и логическото мислене по естествен за децата начин – чрез творчество при създаването на детска рисунка живопис.

Креативността е важна и за личностното развитие не само като натрупване на визуален, сетивен и практически опит, но и за каляването на психиката чрез трениране на сетивните възприятия, образното и фантазно мислене, въображението и вдъхновението, съсредоточаването на вниманието върху дадената творческа задача, паметта, наблюдателността.

Това са основните аргументи в полза на тезата, че творчеството при децата трябва да бъде развивано и поощрявано. Пълноценните условия за творческа изява в семейството и училището само спомагат на детето в неговото развитие и възпитание.

Не е за подценяване и фактът, че детската рисунка живопис е едно от основните средства за комуникация при малките деца. Т.е. поощрявайки този процес, възрастните могат да научат много както за детето и неговите чувства, емоции, страхове и притеснения (нещо, което само би улеснило комуникацията с него), така и за чистото вдъхновение.

Споделете: