Какво е талант?

Четки и Палитри 2

Какво е талант и откъде започва занаята на художника?

С две думи казано талант е вродената способност на автора да твори – талант е неговото влечение към изкуството като част от самия него, а не като външно явление, на което той е само почитател. Тук „занаятът“ е разгледан като сбора умения необходими на рисувача, които, в едно с таланта, го правят творец.

  • Рисуването, композицията, стиловете, цветознанието и т.н. са неща, които се изучават, върху които се работи здраво и които са подчинени на ясни правила.
  • Талантът предопределя неща като влечението към творчеството, изкуството и живописта; способността на художника да се вдъхновява както от емоциите и вътрешния си свят, така и от заобикалящата го действителност; начините, по които създава произведенията си…

  • Стилове, техники, видове изобразително изкуство са част от обучението на художника.
  • Личният стил се „заложен“ в твореца и се доразвива на база осмисляне на наученото, житейския опит и личните предпочитания на автора.

До каква степен обучението влияе върху таланта и откъде започва личния стил на автора?

Обучението и упражняването на ръката надграждат таланта. Наред с това, с натрупването на житейския опит, се обогатяват идеите, сюжетите, емоциите и символиката. С израстването си като живописец и творец, авторът опознава себе си, възможностите си и наклонностите си и се развива именно в областта, която е характерна за него. Развива собствен стил, който е не просто вроден, но и осъзнат и осмислен – не само теоретично, но и чрез експериментирането с различни техники, жанрове и стилове в процеса на обучение и самообучение.

Освен това, всеки творец, художник, живописец на различни етапи от живота си задава въпроси като Какво е талант, Какво е изкуство, Какво е живопис… Личните му отговори до голяма степен са решаващи за посоката на неговото развитие.

Какво е талант при самоукия художник и при школуваният живописец?

Отговорът на въпроса Какво е талант при самоукия художник и при школуваният живописец? е, най-общо казано, че няма различие в този аспект – на същността им като творци. Отличава ги единствено процесът на самоосъществяване и развиване на заложбите.

Основната разлика между самоукия живописец и школувания художник е, че на първия му трябва много повече време и експерименти, за да достигне до знания, които завършилия специализирано образование по изкуство или живопис усвоява систематизирано. Друг сериозен аспект отличаващ двамата е, че първият се развива на база собствените си търсения, докато втория започва чрез заучаване на дадени техники и стилове, докато търси себе си. Или, казано по друг начин, самоукият художник опознава изкуството, изхождайки от себе си, а вторият – опознава себе си, стартирайки от опита на предшествениците си – художници.

И, все пак, всичко зависи от конкретния художник, неговата посветеност на изкуството и живописта, от склонността му да експериментира или да се придържа към даден стил.

 

В заключение, отговорът на въпроса Какво е талант и откъде започва занаята на художника е, най-общо казано, следният: Талант плюс много труд е равно на създаване на изкуство, а не просто на произведение по заучени техники.

Споделете: