Как да измисля заглавие на картина?

Четки и Палитри 68

Как да дам най-подходящото име на картина, живопис и произведение на изящното изкуство?

Заглавието на картината е важна част от творбата, защото то е носител на послания към публиката. Кое е най-подходящото име на картината, живописта и произведението на изящното изкуство определя самият автор. Понякога наименованието на творбата се заражда като неин първообраз, друг път – в процеса на сътворение, а понякога – чак когато картината е завършена. Има случаи, в които заглавието на картината се дава съзнателно от автора и е обмислено като част от изразяването на идеята и комуникацията със зрителя. Има и случаи, в които името на произведението на изящното изкуство бива взето от първоначалното хрумване – онова, което е вдъхновило създаването му.

Озаглавяване на живопис, картина и художествено произведение според вида заглавие

Има няколко начина да се озаглави живопис, картина или художествено произведение според това какви видове заглавия съществуват:

  • Описателно име на картината – когато текстовото послание допълва образите, нюансите и общото излъчване. Такова заглавие се избира, когато авторът иска да е сигурен, че идеята му е разбрана правилно; когато цели пълно съответствие между посланията на различните изразни средства – цвят и слово; когато не изразява неща, които да са отвъд очевидното послание на нарисуваното.
  • Поясняващо – такова заглавие на картината се избира, когато зад образите има идеи и емоции разбираеми само за автора – така той ги доизяснява на своята публика.
  • Насочващо към определени мисли и концепции, независимо дали образите и цветовете в творбата ги изразяват категорично или не. Това заглавие е подходящо в случаите, в които художникът иска да акцентира върху най-важното за него.
  • Провокиращо – то е неочаквано за зрителя и може да се сложи на произведение на изящното изкуство от всеки стил – от реализъм до абстракция. Най-известната провокация от този тип е творбата на Магрит озаглавена „Това не е лула“, при която образът на платното представлява натурно нарисувана лула (така той поставя въпроса това лула ли е или бои съчетани така, че да наподобяват лула и препраща зрителя към по-дълбоки въпроси като „какво е живопис?“ и „какво е изкуство?“).
  • Без заглавие (Без име) – с този свой акт художникът оставя пълна свобода на публиката при възприемане на концепцията единствено чрез визуалните елементи на живописта – цвят, линия, форма, композиция…

 

*В галерия живопис Fineluart заглавията на картините са от петте вида и са съобразени не само с конкретната творба, но и с авторовата идея.

**Видовете заглавия, изброени тук, не са част от терминология, а са използвани, за да се систематизират взаимодействията между образ и слово що се отнася до изразяване на идея от страна на художника и що се отнася до комуникацията му със зрителя посредством един от елементите на творбата (каквото е заглавието на картината и живописта).

Споделете: